Các điều khoản và điều kiện

Privacy Policy- Terms And Conditions

Có hiệu lực: ngày 26 tháng 4 năm 2018

Dịch vụ này được sở hữu và quản lý bởi BestCrazyGames. (sau đây gọi là 'BestCrazyGames'). Nếu bạn truy cập ứng dụng trang web bestcrazygames.com, bạn phù hợp với các điều khoản này ('Điều khoản sử dụng'). Các Điều khoản sử dụng này ảnh hưởng đến các quyền và nghĩa vụ theo luật định của bạn. Nếu bạn không đồng ý rằng các Điều khoản sử dụng này có tính ràng buộc đối với bạn, thì đừng sử dụng vị trí đó.

Điều khoản cơ bản

Bạn phải có tối thiểu 13 tuổi tuổi để sử dụng Dịch vụ.

Bạn không được đăng ảnh bạo lực, khỏa thân, khỏa thân một phần, phân biệt đối xử, trái pháp luật, vi phạm, hận thù, khiêu dâm, khêu gợi tình dục hoặc Nội dung khác thông qua Dịch vụ. Bạn không muốn phỉ báng, theo dõi, bắt nạt, lạm dụng, quấy rối, đe dọa, mạo danh hoặc uy hiếp người hoặc tổ chức và bạn không muốn đăng thông tin riêng tư hoặc thông báo qua Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin MasterCard của bạn hoặc của người đối diện, phúc lợi hoặc số nhận dạng quốc gia thay thế, số điện thoại không công khai hoặc địa chỉ email không công khai.

Bạn không được sử dụng tên miền hoặc URL web trong tên người dùng của mình mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của BestCrazyGames.

Bạn không được can thiệp hoặc làm gián đoạn Dịch vụ hoặc máy chủ hoặc mạng được kết nối với Dịch vụ.

Bạn không được tạo tài khoản với Dịch vụ thông qua các phương tiện trái phép, bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng thiết bị tự động.

Bạn đồng ý rằng BestCrazyGamesis không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về hành vi của những người dùng khác. Bạn hoàn toàn có quyền chỉ huy hành động của mình. Khi xử lý người khác, hãy áp dụng sự khôn ngoan và hành động theo ý thức và lương tâm tốt hơn của bạn.

Việc vi phạm các Điều khoản sử dụng này, theo quyết định riêng của BestCrazyGame, có thể khiến tài khoản BestCrazyGames của bạn bị chấm dứt. Bạn hiểu và đồng ý rằng BestCrazyGames không thể và không chịu trách nhiệm về Nội dung được đăng trên Dịch vụ và bạn phải tự chịu rủi ro khi sử dụng Dịch vụ. Giả sử bạn vi phạm nội dung hoặc tinh thần của các Điều khoản sử dụng này hoặc tạo ra rủi ro hoặc nguy cơ pháp lý có thể xảy ra cho BestCrazyGames. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ ngừng cung cấp cho bạn tất cả hoặc một phần dịch vụ.

Điều kiện chung

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt Dịch vụ hoặc quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ vì bất kỳ lý do gì, cùng một lúc, bất cứ lúc nào và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn. Tài khoản của người dùng thường bị xóa trong phần hồ sơ. Trong cả hai trường hợp, dữ liệu được lưu trữ sẽ bị xóa, bao gồm tất cả dữ liệu truy cập (hồ sơ) và dữ liệu được người dùng tải lên (nhận xét, dữ liệu trò chơi).

Theo quyết định riêng của chúng tôi, chúng tôi bảo lưu quyền quyền thỉnh thoảng thay đổi các Điều khoản sử dụng này ('Điều khoản cập nhật'). Trừ khi chúng tôi thay đổi vì lý do pháp lý hoặc hành chính, chúng tôi sẽ đưa ra thông báo trước hợp lý trước khi Điều khoản cập nhật có hiệu lực. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thông báo cho bạn về Điều khoản cập nhật bằng cách đăng chúng lên Dịch vụ. Việc bạn sử dụng Dịch vụ sau ngày Điều khoản cập nhật có hiệu lực (hoặc tham gia vào các hành vi khác mà chúng tôi có thể chỉ định một cách hợp lý) cấu thành sự đồng ý của bạn với Điều khoản cập nhật.

Chúng tôi có quyền buộc tịch thu bất kỳ điều khoản nào tên người dùng vì bất kỳ lý do gì.

Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ xóa, chỉnh sửa, chặn và giám sát Nội dung hoặc các tài khoản chứa Nội dung mà chúng tôi tùy ý xác định là vi phạm các Điều khoản sử dụng này.

Ngoài ra còn có các liên kết từ Dịch vụ hoặc thông tin liên lạc mà bạn nhận được từ Dịch vụ tới các trang web hoặc tính năng của bên thứ ba. Có các liên kết đến các trang web hoặc tính năng của bên thứ ba trong hình ảnh hoặc nhận xét trong Dịch vụ. Dịch vụ cũng bao gồm Nội dung của bên thứ ba mà chúng tôi không kiểm soát, duy trì hoặc xác nhận. Bạn xác nhận và đồng ý rõ ràng rằng BestCrazyGames không chịu trách nhiệm về bất kỳ dịch vụ hoặc tính năng nào của bên thứ ba như vậy.

THƯ VIỆN VÀ GIAO DỊCH KINH DOANH CỦA BẠN VỚI CÁC BÊN THỨ BA ĐƯỢC TÌM HIỂU QUA DỊCH VỤ HOÀN TOÀN GIỮA BẠN và BÊN THỨ BA.

Bạn đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm về mọi khoản phí dữ liệu bạn phải chịu khi sử dụng Dịch vụ.

Quyền

BestCrazyGames không yêu cầu quyền sở hữu bất kỳ Nội dung nào bạn đăng trên hoặc thông qua Dịch vụ.

Một số Dịch vụ được hỗ trợ bởi doanh thu quảng cáo. Nó có thể hiển thị quảng cáo và khuyến mãi. Bây giờ bạn đồng ý rằng BestCrazyGames có thể đặt các quảng cáo và khuyến mãi như vậy trên Dịch vụ hoặc trên, về hoặc kết hợp với Nội dung của bạn. Cách thức, phương thức và mức độ quảng cáo và khuyến mãi như vậy có thể thay đổi mà không cần thông báo cụ thể.

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:

Bạn sở hữu Nội dung được đăng bởi bạn trên hoặc thông qua Dịch vụ hoặc có quyền cấp các quyền và giấy phép được nêu trong các Điều khoản sử dụng này. Việc đăng và sử dụng Nội dung của bạn trên hoặc thông qua Dịch vụ không vi phạm, chiếm dụng hoặc xâm phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn quyền riêng tư, quyền công khai, bản quyền, nhãn hiệu và các quyền sở hữu khác. Bạn đồng ý yêu cầu giữ lại tất cả tiền bản quyền, phí và các khoản tiền khác còn nợ do Nội dung bạn đăng trên hoặc thông qua Dịch vụ. Bạn có đủ năng lực để tham gia vào các Điều khoản sử dụng này trong phạm vi quyền hạn của mình.

Dịch vụ chứa Nội dung được BestCrazyGames sở hữu hoặc cấp phép ('Nội dung BestCrazyGames'). Nội dung của BestCrazyGames được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật và các luật khác. Giữa bạn và BestCrazyGames, BestCrazyGames sở hữu và giữ mọi quyền đối với Nội dung và Dịch vụ của BestCrazyGames. Bạn sẽ không xóa, thay đổi hoặc che giấu bất kỳ thông báo bản quyền, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc quyền sở hữu nào khác được tích hợp trong hoặc đi kèm Nội dung BestCrazyGames. Bạn sẽ không sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh được hỗ trợ, thực hiện, hiển thị, xuất bản, phân phối, truyền tải, phát sóng, bán, cấp phép hoặc khai thác Nội dung BestCrazyGames.

Mặc dù mục đích của BestCrazyGame là cung cấp Dịch vụ ở mức tối đa có thể, nhưng sẽ có những trường hợp Dịch vụ thậm chí có thể bị gián đoạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bảo trì hoặc nâng cấp, sửa chữa khẩn cấp hoặc do lỗi liên kết viễn thông và thiết bị. Ngoài ra, BestCrazyGames có quyền tạo hoặc từ chối bất kỳ Nội dung nào từ Dịch vụ vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. BestCrazyGames vẫn phải lưu trữ Nội dung cách xa Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc buộc công ty phải tuân thủ một số nghĩa vụ pháp lý nhất định nhưng sẽ không thể truy xuất được Nội dung đó nếu không có tài liệu chính thức hợp pháp. Do đó, BestCrazyGames khuyến khích bạn quan tâm đến việc sao lưu Nội dung của mình. Nói cách khác, BestCrazyGames không phải là dịch vụ sao lưu và bạn đồng ý rằng bạn sẽ không phụ thuộc vào Dịch vụ sao lưu hoặc lưu trữ nội dung. BestCrazyGames sẽ không thiên vị bạn về bất kỳ sửa đổi, đình chỉ, ngừng Dịch vụ hoặc mất Nội dung nào. Bạn cũng có thể thừa nhận rằng mạng thậm chí có thể bị vi phạm an ninh trong đó việc gửi Nội dung hoặc thông tin khác sẽ không được bảo mật.

Bạn đồng ý rằng BestCrazyGames không chịu trách nhiệm và không xác nhận Nội dung được đăng trong Dịch vụ. BestCrazyGames không bắt buộc phải sàng lọc trước, giám sát, chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ Nội dung nào. Nếu Nội dung của bạn vi phạm các Điều khoản sử dụng này, bạn sẽ phải chịu gánh nặng về Nội dung đó.

Trừ khi được mô tả khác trong Chính sách quyền riêng tư của Dịch vụ, có sẵn tại https://pacogames.com/privacy-policy/, mọi Nội dung là giữa bạn và BestCrazyGames, không bí mật, không độc quyền mà chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng hoặc tiết lộ Nội dung nào. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng mối quan hệ của bạn với BestCrazyGames không phải là mối quan hệ bí mật, ủy thác hoặc một kiểu đặc biệt khác của BestCrazyGames mà quyết định gửi bất kỳ Nội dung nào của bạn không đặt BestCrazyGames vào một vị trí khác với vị trí của các thành viên cuối cùng nắm giữ công khai, bao gồm cả việc liên quan đến Nội dung của bạn. Không có Nội dung nào của bạn đang truy cập phải chịu bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào đối với thành phần của BestCrazyGames. BestCrazyGames sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng hoặc tiết lộ bất kỳ Nội dung nào bạn cung cấp.

Báo cáo các vi phạm bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ khác

Chúng tôi tôn trọng quyền của người khác và mong muốn bạn thực hiện và thực hiện tương tự.

Nếu bạn liên tục vi phạm quyền sở hữu của người khác, chúng tôi sẽ truy cập để vô hiệu hóa tài khoản của bạn khi thích hợp.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo đảm

DỊCH VỤ BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN NỘI DUNG BestCrazyGames, ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ 'NGUYÊN TRẠNG', 'NHƯ CÓ SẴN' VÀ 'Có TẤT CẢ LỖI'. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP, KHÔNG PHẢI BestCrazyGames HAY CÔNG TY MẸ CỦA NÓ HOẶC BẤT KỲ NHÂN VIÊN, QUẢN LÝ, VIÊN CHỨC HOẶC ĐẠI LÝ nào của họ (TỔNG HỢP, CÁC 'BÊN BestCrazyGames') ĐẠI DIỆN HOẶC BẢO ĐẢM HOẶC XÁC NHẬN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HOẶC CẢI THIỆN nói dối, về (A) DỊCH VỤ; (B) NỘI DUNG BestCrazyGames; (C) NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG; HOẶC (D) BẢO MẬT liên quan đến việc TRUYỀN dữ liệu ĐẾN BestCrazyGames HOẶC QUA DỊCH VỤ. Ngoài ra, CÁC BÊN BestCrazyGames TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐẢM BẢO VỀ KHẢ NĂNG CÓ THỂ BÁN, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH cụ thể, KHÔNG VI PHẠM, TIÊU CHUẨN, TÙY CHỈNH, THƯƠNG MẠI, TẬN HƯỞNG YÊN TĨNH, TÍCH HỢP HỆ THỐNG VÀ TỰ DO TỪ máy tính chương trình.

BẰNG CÁCH TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, BẠN TUYÊN BỐ VÀ ĐẢM BẢO: HOẠT ĐỘNG CỦA BẠN LÀ HỢP PHÁP TRONG MỌI KHU VỰC THẨM QUYỀN NÀO BẠN TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

Hạn chế về lãnh thổ

Thông tin được cung cấp trong Dịch vụ không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng bởi ai đó hoặc tổ chức ở bất kỳ khu vực tài phán hoặc quốc gia nào nơi việc phân phối hoặc sử dụng đó trái với luật pháp hoặc quy định hoặc buộc BestCrazyGames phải tuân theo bất kỳ yêu cầu đăng ký nào trong khu vực pháp lý hoặc quốc gia đó. Chúng tôi có quyền giới hạn khả năng cung cấp Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ cho một người nào đó, vùng nông thôn hoặc khu vực pháp lý vào bất kỳ lúc nào và theo quyết định riêng của chúng tôi và giới hạn số lượng của bất kỳ nội dung, chương trình, sản phẩm, Dịch vụ hoặc tính năng khác mà BestCrazyGames cung cấp.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng thông tin bên dưới.

BestCrazyGames

mentolatu007 @gmail.com